Huisreglement

Het huishoudelijke reglement van de EHBO-vereniging Ter Aar.

 

GEBIED VAN DE VERENIGING

Artikel 1
De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende organisatie EHBO Nederland.

Het Oranje Kruis faciliteert de verlengingen van het diploma op het gebied eerste hulp. De vereniging volgt hiervoor de door het Oranje Kruis opgestelde richtlijnen op het gebied van eerste hulp. Dit geldt tevens bij het afnemen van de examens.

 

PRIVACYBELEID

Artikel 2
De eisen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn door het bestuur verwerkt en zijn op onze website te raadplegen.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 3
Het bestuur beslist binnen 1 maand na aanmelding over toelating. Indien geen toelating dan kan de belanghebbende binnen 30 dagen, nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij het bestuur. Deze zal bij een eerstvolgende extra vergadering beslissen over de toelating.

Artikel 4
Lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus van ieder jaar en is alleen mogelijk in combinatie met een geldig EHBO diploma of certificaat. De contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling. Als er na 1 december van ieder jaar niet is betaald, wordt een boete van vijf euro in rekening gebracht. Het betreffende lid wordt met een 2-tal schrijven digitaal en/of brief van het bestuur de mogelijkheid geboden om voor 15 februari van het volgende jaar de contributie te betalen. Indien hierop niet wordt gereageerd volgt opzegging namens de vereniging.

Artikel 5
De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur.
Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de voorschriften en richtlijnen van het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis”.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van een of meer (arts)-docenten en instructeurs voor de cursussen en de voortgezette opleiding.
Honoraria c.q. vergoedingen aan de (arts)-docenten en instructeurs voor hun werkzaamheden ten behoeve van de cursussen en de voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en door de vereniging betaald.

Artikel 7

Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen.
Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen.
De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis” voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere, ter zake dienende, leermiddelen voor te schrijven.

Het diploma dient iedere twee jaar, volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis, verlengd te worden. De competenties worden beoordeeld door een Instructeur Eerste Hulp met de aantekening Instructeur Eerste Hulp aan kinderen die tevens in het bezit is van de diploma’s Instructeur (P)BLS/AED.  Het opleidingsinstituut voert een administratie waaruit per diplomahouder blijkt voor welke onderdelen hij nog competent is.

De competenties worden beoordeeld door een Instructeur Eerste Hulp met de aantekening Instructeur Eerste Hulp aan kinderen die tevens in het bezit is van de diploma’s Instructeur (P)BLS/AED. Indien een lid hieraan niet voldoet kan het diploma niet worden verlengd. Het opleidingsinstituut voert een administratie waaruit per diplomahouder blijkt voor welke onderdelen  hij nog competent is. Verlenging is dan alleen mogelijk d.m.v. het met goed gevolg afleggen van een competentietoets. De kosten, welke aan de competentietoets zijn verbonden, zijn voor rekening van het lid.

Artikel 8
Een lid is verplicht om bij een adreswijziging de secretaris zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.

Artikel 9
Wanneer een lid van deze vereniging een jubileum bereikt (12,5/25/40/50/60 jaar), wordt dit lid het komende verenigingsjaar vrijgesteld van contributie.

 

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 10
Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende indien dit een bedrag van € 1000,00 niet te boven gaat. Bij een mogelijke overschrijding is een besluit van het bestuur noodzakelijk.

Artikel 11
Voor het aangaan van geldleningen en aankoop van goederen en het verrichten van investeringen, die een bedrag van € 1000,00 niet te boven gaat. Bij overschrijding heeft het bestuur de toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.

 

BESTUUR

TAKEN VAN DE BESTUURSLEDEN

Artikel 12

  • De voorzitter heeft als taak het regelen en leiden van de werkzaamheden en vergaderingen. Hij/zij roept waar nodig, een bestuurs- of ledenvergadering bijeen.
  • De secretaris is belast met de behandeling van de inkomende en uitgaande stukken (hij houdt hiervan afschrift) en met de voorbereiding van bestuurs- en algemene vergaderingen. Tezamen met de voorzitter stelt hij de agenda’s op. Tevens houdt hij notulen c.q. verslagen van alle vergaderingen bij. De secretaris stelt aan het eind van het verenigingsjaar een jaarverslag op, waarin de gegevens zijn opgenomen over de samenstelling van het bestuur, over het verloop van de leden, over de activiteiten van de vereniging, over de gehouden bijeenkomsten en over de werkzaamheden der commissies, dit alles in chronologische volgorde. Tevens dient er melding gemaakt te worden van de plannen en initiatieven welke voor het nieuwe verenigingsjaar bestaan. Het bestuur is verplicht de bestaande bescheiden te bewaren voor de tijd zoals wettelijk omschreven.
  • De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor prompte inning van de contributie van de leden, van de bijdragen door begunstigers en andere aan de vereniging verschuldigde bedragen en tot regelmatige afdracht van hetgeen de vereniging verschuldigd is aan derden. Van feiten en omstandigheden welke de financiële toestand van de vereniging ongunstig beïnvloeden, of waardoor hij/zij in de uitoefening van de op hem/haar berustende werkzaamheden wordt bemoeilijkt, doet de penningmeester onverwijld mededeling aan de overige bestuursleden onder vermelding van de maatregelen welke zijn/haars inziens zijn geboden. De penningmeester ontwerpt bij aanvang van elk kalenderjaar een begroting van inkomsten en uitgaven en legt deze aan het bestuur voor. De penningmeester stelt aan het eind van elk kalenderjaar een jaarverslag op, waarin een gespecificeerd en zo nodig verklarend overzicht wordt gegeven van de ontvangsten en uitgaven. en maakt tevens melding van plannen en initiatieven welke in financieel opzicht voor het nieuwe jaar bestaan.
  • De cursuscoördinator is belast met het opzetten van herhalingslessen in samenwerking met kaderinstructeur(s). Melden in overleg met het secretariaat over het inplannen/aanvragen van LOTUS naar aanleiding van het samen gestelde lesrooster voor het komende seizoen. Registratielijsten maken t.b.v. aanwezigheid van de leden voor de herhalingslessen. Nadat het lesrooster is samen gesteld een actuele presentielijst maken van de gevorderden/leden. Ziet toe op de registratie door leden en controleert d.m.v. tellingen en gezichten de aanwezigen. Beheert de laptop en beamer. Zorgt dat alle gegevens up-to-date zijn. Controleert de reanimatiepoppen en oefen AED’s.
  • De overige bestuursleden staan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bij in hun taken. Daarnaast verzorgen zij de taken welke hun incidenteel dan wel duurzaam mochten worden opgedragen. Tevens vervangen zij in voorkomende gevallen de voorzitter, secretaris of penningmeester.

Artikel 13
In voorziening van een vacature stelt het bestuur een lid aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering wordt in de gelegenheid gesteld om tot het begin van de vergadering een tegenkandidaat bij het bestuur in te dienen. Elke tegenkandidaat moet de steun hebben van minimaal 5 leden, hetgeen tot uiting komt in het plaatsen van een handtekening bij naam van de desbetreffende tegenkandidaat.

Artikel 14
Het bestuur is tot het nemen van besluiten slechts bevoegd indien op de bestuursvergadering tenminste 2/3 van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden in overeenstemming genomen. Wordt dit niet bereikt dan wordt met meerderheid van stemmen besloten.

 

VERBANDMIDDELEN

Artikel 15
De leden worden in de gelegenheid gesteld om verbandmiddelen tegen kostprijs bij de vereniging te kopen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16
Op herzieningen en wijzigingen van het reglement is artikel 14 van de statuten van toepassing.

Aldus zijn deze reglementen aangepast tijdens de algemene ledenvergadering van de “Eerste Hulp Bij Ongelukken vereniging Ter Aar” te Ter Aar op (8 mei 2023)

Hiermee komen alle eerdere reglementen te vervallen.

De voorzitter, H. Bervoets
De secretaris, K. van der Meer
De Penningmeester, A. Niemöller-van Bentum
Algemeen bestuurslid, Liset Verpoort