Statuten

STATUTEN VAN DE EHBO-VERENIGING TER AAR

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam “ Eerste Hulp Bij Ongelukken-Vereniging Ter Aar”.

De verkorte naam luidt EHBO-Vereniging Ter Aar”.

 1. De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Nieuwkoop en heeft haar adres op het adres van de secretaris.

DUUR

Artikel 2

 1. De vereniging is opgericht op 16 april 1936. Door het aannemen van deze statuten komen eerdere statuten te vervallen.
 2. Deze statuten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 4. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

GEBIED VAN DE VERENIGING

Artikel 3

 1. De vereniging is aangesloten bij een overkoepelende organisatie op het gebied van eerste hulpverlenging, in het huishoudelijk reglement staat beschreven welke organisatie.
 2. De vereniging bestaat uit leden, ereleden, aspirant-leden en begunstigers.
 3. De secretaris houdt een register bij van de leden, aspirant-leden en ereleden.
 4. De penningmeester houdt een register bij van de begunstigers.

DOEL

Artikel 4

 1. De vereniging stelt zich ten doel het in algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt tot een zo goed mogelijk eerste hulpverlening bij ongelukken.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. de doelstellingen van de overkoepelende organisatie uit te dragen en te bevorderen.
 3. het organiseren van cursussen, waarop zowel theoretische als praktische lessen worden gegeven in het verlenen van eerste hulp.
 4. het organiseren van herhalingslessen, voor diegenen die in het bezit zijn van een geldig diploma of certificaat op het gebied van eerste hulp verlening. In deze lessen wordt zowel de theorie als de praktijk onderhouden en verder vervolgd.
 5. het daar waar nodig is -al dan niet op verzoek- eerste hulp te verlenen.
 6. het aanschaffen en uitreiken van verbandmateriaal en alle daarmee samenhangende andere materialen.
 7. alle wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het

bereiken van de doelstelling en die niet in strijd zijn met statuten en/of reglementen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Leden van de vereniging zijn zij, die ouder zijn dan zestien jaar en in het bezit zijn van een geldig diploma of certificaat / bewijs van deelname op het gebied van eerste hulp verlening. Het bestuur beslist over een aanvraag tot toelating tot de vereniging.
 2. Leden van de vereniging zijn zij die alleen een geldig certificaat reanimatie/AED en/of een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen. Het bestuur beslist over een aanvraag tot toelating tot de vereniging.
 3. Aspirant-leden zijn zij, die de cursus volgen tot het behalen van een diploma of certificaat op het gebied van eerste hulp verlening.
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging in het algemeen, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd, op voordracht van het bestuur en/of de leden. Na hun benoeming ontvangen zij een oorkonde.
 5. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden van een lid.
 2. opzegging van een lid. Dit dient te gebeuren door een schriftelijke of digitale kennisgeving aan de secretaris. Opzegging dient te geschieden voor het begin van het verenigingsjaar. Mocht opzegging later geschieden dan dient het lid wel het volledige contributiebedrag te betalen over het lopende verenigingsjaar.
 3. opzegging namens de vereniging. Wanneer een lid niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen zelfs niet na een tweetal schriftelijke aanmaningen.
 4. ontzetting namens de vereniging. Dit gebeurt als een lid in strijd met de statuten handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting gebeurt door het bestuur door het lid schriftelijk op de hoogte te stellen met opgaaf van reden. De betrokkene is bevoegd om binnen een maand in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, ook dit dient schriftelijk te gebeuren. Tijdens een algemene ledenvergadering wordt beslist of de ontzetting terecht of onterecht is.
 5. door opzegging namens het bestuur van de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen. Alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

GELDEN EN DE KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit inschrijfgelden, contributie, bijdragen van begunstigers, subsidies en andere baten.
 2. Teneinde de uitgaven te toetsen wordt jaarlijks door het bestuur een kascontrolecommissie benoemd.
 3. Deze commissie bestaat uit twee leden van de vereniging, zijnde niet bestuursleden.
 4. De commissie vermeldt haar bevindingen mondeling en/of schriftelijk tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 5. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt het commissielid af die twee aaneengesloten seizoenen de kas heeft gecontroleerd en word er een nieuw commissielid aangesteld. Het aftreden gebeurd bij toerbeurt. Het bestuur houdt hiervan een rooster bij.
 6. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

BESTUUR

Artikel 8

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. Het bestuur wordt gekozen en benoemd uit en door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd, de overige bestuursleden verdelen de taken van het bestuur onderling. In geval van plaatsvervanging treedt het daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid in de rechten en plichten van degene die hij vervangt.
 2. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treden een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De afgetreden zijn terstond herkiesbaar.
 3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 4. De bestuursleden zijn bevoegd om te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden.
 5. Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt indien het bestuurslid naar het oordeel van zijn medebestuursleden de werkzaamheden van de vereniging schaadt, zich geregeld aan de werkzaamheden onttrekt of daaraan ernstige belemmeringen in de weg legt. Deze ontheffing dient uitgesproken te worden tijdens een algemene ledenvergadering, zulks op voorstel van de overige bestuursleden of minimaal vijf leden van de vereniging.
 6. Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt in alle gevallen genoemd in artikel 6.1

PLICHTEN EN RECHTEN VAN HET BESTUUR

Artikel 9

 1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, dan zijn diegene die overblijven nog steeds bevoegd om de vereniging te besturen. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te houden waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taak terzijde doen staan door een of meer commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht deze bescheiden minimaal tien jaren te bewaren.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordigen komt toe aan de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis of verhindering van een hunner of van beiden wordt de vereniging vertegenwoordigd door hun respectievelijke plaatsvervangers, of een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 2. Voor het aangaan van geldleningen en aankoop van goederen en het verrichten van investeringen, die een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaat, behoeft het bestuur de toestemming van de algemene ledenvergadering. Het vast te stellen bedrag is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
 3. Voor het verrichten van investeringen die dit bedrag te boven gaan, alsmede voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de toestemming van de algemene ledenvergadering.
 4. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak en of taken.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 10

 1. Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar of indien nodig vaker. De voorzitter leidt de vergadering, bij zijn/haar verhindering gebeurt dit door zijn/haar plaatsvervanger.
 2. Indien twee bestuursleden gezamenlijk de wens te kennen geven, een bestuursvergadering te willen houden, dan dient de voorzitter of diens plaatsvervanger binnen veertien dagen na het ontvangen van deze wens een bestuursvergadering uit te schrijven. Indien zij hieraan geen gevolg geven, zijn deze twee bestuursleden gerechtigd een bestuursvergadering uit te schrijven.
 3. De secretaris bepaalt hoe de uitnodiging voor de bestuursvergadering geschiedt (schriftelijk of digitaal), dit zal echter altijd ten minste acht dagen voor de bestuursvergadering geschieden.
 1. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk tenzij de vergadering uitdrukkelijk anders wenst te stemmen.
 1. Van elke vergadering worden notulen bijgehouden over de verhandelde punten en de daaruit voortvloeiende beslissingen. Diegene die genotuleerd heeft draagt tevens zorg voor het toezenden van de notulen aan alle overige bestuursleden. Het bestuur is verplicht de bestaande bescheiden te bewaren zolang als de vereniging bestaat.

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten en reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. De vereniging houdt minimaal één algemene ledenvergadering per verenigingsjaar of zo vaak als het bestuur dit nodig acht, waarvan er één de jaarvergadering is. Deze wordt gehouden voor 1 juni. De voorzitter leidt de vergadering, bij zijn/haar verhindering gebeurt dit door een van de andere bestuursleden.
 3. Indien een/tiende gedeelte van het totaal aantal leden dat stemgerechtigd is, een schriftelijk verzoek indient bij het bestuur, tot het uitschrijven van een algemene ledenvergadering, dan is het bestuur verplicht hier binnen eenentwintig dagen gevolg aan te geven. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot het uitschrijven van een algemene ledenvergadering. In dat geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De eventuele kosten komen voor rekening van de vereniging.
 4. De secretaris verstuurt de schriftelijke of digitale uitnodiging voor de algemene ledenvergadering en de daarbij behorende agenda en agendastukken ten minste tien dagen voor de algemene ledenvergadering.
 5. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Aspirant-leden, ereleden en begunstigers hebben geen stemrecht. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. De machtiging dient wel voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur.
 6. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, aspirant leden, ereleden en alle begunstigers. Over de toelating van geschorste leden of andere tot de vergadering toe te laten personen beslist het bestuur.
 7. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk tenzij de vergadering uitdrukkelijk anders wenst te stemmen.
 8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen.

Een voorstel is aangenomen als twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is en een meerderheid akkoord gaat met het ingediende voorstel. Indien geen twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, is een voorstel aangenomen als drie/vierde van de dan aanwezige stemgerechtigden voor het voorstel stemt.

 1. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de meerderheid van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meer dan twee personen het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, wordt door een tussenstemming uitgemaakt wie de kandidaten voor de tweede stemming zullen zijn. Indien bij die tussenstemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen en van onjuiste tekst voorziene stembriefjes.
 2. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 3. Tijdens de jaarvergadering worden tenminste behandeld de volgende punten:
  1. notulen van de vorige jaarvergadering,
  2. ingekomen stukken in het gehele afgesloten verenigingsjaar,(liggen ter inzage)
  3. jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar,
  4. balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen boekjaar,
  5. verslag kascontrolecommissie, alsmede aanstellen nieuwe kascontrolecommissie,
  6. begroting over het lopende boekjaar,
  7. vaststellen contributie (indien noodzakelijk),
  8. verkiezing van het bestuur.
 4. Het bestuur kan deskundigen met betrekking tot een te behandelen onderwerp tot de vergadering uitnodigen en hen daarin het woord verlenen.
 5. Van elke algemene ledenvergadering worden notulen opgemaakt.
 6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor het door het bestuur over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer en beleid.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 12

 1. Aan het bestuur van de vereniging is het recht voorbehouden om voorstellen tot wijziging van de statuten in te dienen.

Vanuit de leden kan tevens een verzoek worden ingediend. Hiervoor zijn 1/10e van de stemgerechtigde leden  nodig. Het bestuur wordt geacht hiervoor een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

 1. De statuten kunnen echter alleen herzien en gewijzigd worden tijdens een (mede) voor dat doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering, onder overlegging (schriftelijk of digitaal) van de tekst van de voorgestelde wijziging. Bij deze algemene ledenvergadering dient twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien geen twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is dan dient er een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven te worden. Als dan ook geen twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, is het voorstel aangenomen als drie/vierde van de dan aanwezige leden voor het voorstel stemmen.
 2. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

REGLEMENT

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 3. Artikel 13 lid 1 en 2 zijn van dienovereenkomstige toepassing.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

 1. De vereniging kan ten allen tijde worden ontbonden.
 2. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 2 is overeenkomstig van toepassing.
 3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij een zodanig besluit geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het
 4. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal door de liquidateurs worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover en zolang als dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
 6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie”.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

 1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur van de vereniging.
 2. De statuten treden in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Aldus zijn deze statuten vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van “Eerste Hulp Bij Ongelukken vereniging  Ter Aar” te Ter Aar op 26 september 2016.

De Voorzitter,

H. Bervoets

De Secretaris,

K. Ramaker

De Penningmeester,

Besemer-Vis